HISTORIA ORGANIZACJI
Organizacja Stacji Pogotowia przez PCK na terenie województwa.

1

Woj.St.Pogot.Ratunkowego - Kielce

09.10.1949

2

Pow.St.Pogot.Ratunkowego - Częstochowa

01.08.1949

3

Pow.St.Pogot.Ratunkowego - Radom

15.08.1949

4

Pow.St.Pogot.Ratunkowego - Skarżysko Kamienna

22.08.1949

5

Pow.St.Pogot.Ratunkowego - Ostrowiec Świętokrzyski

22.07.1949

Pierwsza stacja pogotowia ratunkowego w Kielcach powołana została 09 października 1949 r z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża i mieściła się w baraku przy ul. Staszica. Pierwszym dyrektorem pogotowia został lek. Stanisław Bawor. W tym czasie pogotowie ratunkowe dysponowało 10 karetkami i już w pierwszym kwartale swojej działalności zrealizowało 1250 usług. Od 1 stycznia 1951 r stacje pogotowia ratunkowego przeszły pod bezpośredni zarząd Wydziałów Zdrowia Prezydiów Rad Narodowych, co spowodowało intensywniejszy rozwój dotychczasowych placówek. W roku 1961 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Kielcach nadzorowała i koordynowała pracę w 18 stacjach powiatowych, w 5 miejskich i w 1 podstacji. Jak duże zapotrzebowanie było na rozwój tych placówek świadczy fakt rosnącej ilości udzielonych świadczeń. Poniżej przedstawiono ilość i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych przez stację pogotowia ratunkowego w Kielcach w wybranych latach z dwudziesto pięciolecia jej założenia.

Usługi Pogotowia Ratunkowego w Kielcach w latach 1950-1975

Rok

Usługi ogółem

Liczba wyjadów ogółem

Zachorowania

Transporty

Wypadki

Usługi ambulatoryjne

1950

18093

13240

8342

4614

284

4853

1955

25549

20899

18432

3123

3550

4650

1960

28197

17861

10481

5269

1698

10357

1965

45881

31778

17777

8652

2733

14103

1970

52889

36882

23740

9173

2904

16007

1975

82435

54398

33799

15643

3361

280371967 r WKTS Kielce

Podobny stan organizacyjny pomocy doraźnej utrzymywał się do 1975 r. W tym czasie nastąpiła reorganizacja opieki zdrowotnej. W wyniku jej włączono wszystkie stacje pogotowia ratunkowego w struktury tworzonych zespołów opieki zdrowotnej, nadając im nazwę oddziałów pomocy doraźnej. Od tego roku placówki pogotowia ratunkowego przestały być zakładem samodzielnym. Po upływie 15 lat w 1990 r decyzją Wojewody Kieleckiego powołano Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego niezależną finansowo, a 2 lata później oddziały pomocy doraźnej na terenie województwa kieleckiego otrzymały status oddziałów podległych pogotowiu w Kielcach. Taka organizacja przetrwała do 2000 r.

Do zadań związanych z taborem samochodowym dla potrzeb pogotowia ratunkowego powołano oddzielny zakład Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego. Powołana została w 1953 r i pierwsza jej placówka mieściła się w Kielcach przy ul. Polnej. Dyrektorem tego zakładu został Pan Stefan Ostapiuk. Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego początkowo dysponowała 15 karetkami, w większości były to Skody, Fiaty 1100, Volvo, Renauty, Chevrolety. W latach późniejszych rozwój polskiej motoryzacji spowodował, że zaczęły przeważać Warszawy, a jeszcze później Fiaty 125p. Na szczególną uwagę zasługuje data 01 lutego 2000 roku. Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XI/175/99 z dnia 27 grudnia 1999 r połączono Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Wojewódzką Kolumnę Transportu Sanitarnego i powstała nowa jednostka o zasięgu wojewódzkim pod nazwą Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Nowa jednostka rozpoczęła formalnie działalność z dniem 01 lutego 2000 r. Rejonem działania obejmuje miasto Kielce, 1 powiat grodzki i 10 powiatów ziemskich. Populacja dla której sprawujemy doraźne świadczenia medyczne ponad milion mieszkańców. Od tego czasu następują olbrzymie zmiany w przeorganizowaniu zakładu osiągając dziś prężny i godny naśladowania zakład przeznaczony do udzielania doraźnych świadczeń medycznych. W ostatnim okresie Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego uzyskało liczne certyfikaty i wyróżnienia, dowodząc tym samym o wysokiej jakości świadczonych usług oraz wiedzy i profesjonalizmu personelu medycznego. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Stanisław Florek otrzymał wyróżnienie w kategorii Menedżer Roku 2005 w Ochronie Zdrowia. Centrum Ratownictwa otrzymało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto Centrum otrzymało wiele podziękowań, listów pochwalnych i wyróżnień. Oprócz powyższego rozpoczęto przygotowania do wdrożenia systemu jakości ISO 9001: 2000.PKTS - LipskoPKTS - Kazimierza Wielka 1967PKTS - PińczówPKTS - JędrzejówPracownicy PKTS w BiałobrzegachPrzygotowanie sanitarekPrzygotowanie do wyjazduObsługa okresowaObsługa okresowa